12-فروردین روز جمهوری اسلامی مبارک و گرامی باد

     
                       فروردین - روز جمهوری اسلامی ایران        12

  »صبحگاه 12 فروردین که روز نخستین حکومت اللَّه است، از بزرگترین اعیاد ملی و مذهبی ماست و ملت ما باید این روز بزرگ را عید بگیرند و زنده نگهدارند» عبارات فوق قسمتی از پیام سرنوشت ساز امام خمینی1، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به مناسبت یوم‏اللَّه 12 فروردین است که در آغاز سال 1358 شمسی درباره‏همه پرسی جمهوری اسلامی ایران، صادر فرمودند انتخاب واژه »عید» برای روز بزرگی چون دوازدهم فروردین یک انتخاب صد در صد معقول، بجا و منطقی است؛ زیرا اگر فرض کنیم که عید واژه‏ای است که به روزهای نوو مقاطع شادی آفرین اطلاق می‏گردد و اعیاد واقعی همان روزهایی هستند که انسان در آن احساس مجد و غرور و سربلندی می‏کند، از روز دوازدهم فروردین باید به‏عنوان یکی از اعیاد بزرگ تاریخ پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران یاد کرد روز دوازدهم فروردین روز ظهور و میلاد شخصیت واقعی مردم مسلمان ایران، روز بعثت انقلاب و به ثمر نشستن خون هزاران شهیدی است که زمینه‏ساز برقراری‏حکومت عدل اسلامی در کشورمان بودند دوازدهم فروردین سرآغاز حیات واقعی انقلاب اسلامی و نخستین گام در راه استقرار حکومت متکی بر آرای واقعی مردم استروز دوازدهم فروردین روز معرفی حامیان و معاندین انقلاب، روز تفکیک انقلابیون دروغین از انقلابیون حقیقی و اولین قدم در راه جدا کردن صف این دو از یکدیگراست بنابراین، طبیعی است که این روز از جمله اعیاد بزرگ مردم مسلمان و متعهد ایران در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی به‏ شمار آید امام بزرگوارمان(ره) در پیامی که به مناسبت دوازدهم فروردین 58 صادر فرمودند، ماهیت حکومتی را، که همه‏پرسی جمهوری اسلامی سنگ بنای اولیه آن به‏شمار می‏آمد،در یک جمله ساده بیان نمودند: » مبارک باد بر شما چنین حکومتی که در آن اختلاف نژاد و سیاه و سفید و ترک و فارس و کرد و بلوچ مطرح نیست، همه برابرند و فقط و فقط کرامت در پناه تقوا و برتری‏به اخلاق فاضله و اعمال صالحه هست و تفاوتی بین زن و مرد و بین اقلیتهای مذهبی و دیگران در امر اجرای عدالت نیست» در حقیقت، ساختار سیاسی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران از روز 12 فروردین 58 که رسماً و بر مبنای اکثریت آرای مردم پایه‏ریزی شد، بر عدالت و تقوا و نفی‏هرگونه برتریهای نژادی و زبانی و قومی و دینی استوار گردید و این ویژگیها بخوبی از همان بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در تمامی ارکان و ابعاد داخلی و خارجی‏انقلاب مشهود و عیان بوده است و امروز تمامی ملتهای جهان بهتر از هر زمان دیگر، حقیقت این خصوصیات و ویژگیها را که در هیچیک از حکومتهای متداول جهان‏به چشم نمی‏خورد دریافته و به آن پی‏برده‏اند همه ‏پرسی 12 فروردین 58 و دخالت اکثریت قریب به اتفاق مردم در تعیین سرنوشت خویش؛ که منجر به برقراری نظام نوین جمهوری اسلامی ایران گردید، در حقیقت‏بزرگترین تحول در تاریخ کشورمان پس از انقلاب افتخار آفرین 22 بهمن بود و سیر صعودی نفوذ انقلاب اسلامی ایران در قلوب ملل ستمدیده جهان که حرکت آن ازدوران انقلاب آغاز شده بود، با پیروزی انقلاب در 22 بهمن 57 و با تثبیت نظام جمهوری اسلامی در 12 فروردین 58 شتاب بیشتری به خود گرفت امروز کمتر کسی است که به نقش تعیین کننده انقلاب اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه و در جهان اسلام واقف نباشد و کمتر کسی است که نداند این انقلاب تا چه حددر رشد و شکوفایی استعدادهای بالقوه جوامع بشری سهیم بوده است؛ زیرا مشعل درخشان و تابنده انقلاب آزادیبخش اسلامی ایران که در بهمن 57 به ثمر نشست و در12 فروردین سال بعد بارور و شکوفا گردید، پرفروغ‏تر از آن است که ضرورتی برای تلاش در امر صدور پرتو انوار آن به میان ممالک اسلامی احساس شود اگر چه نظام سیاسی حاکم بر دنیای امروز، راه صحیح داوری و قضاوت صحیح افکار عمومی را در برخورد با رویدادها و تحولات سیاسی کوچک و بزرگ جهان، تقریباًبسته‏است؛ امابااین وجود، تمامی ملتهای جهان و حتی جوامعی که تحت سلطه جابرانه نظامهای وابسته و سرسپرده هستند و به خاطر جوّ خفقان از اندیشیدن و تعمق‏در مسائل سیاسی محروم هستند، بخوبی از واقعیتهای تلخ و شیرین جهان مطلعند و این امر بخاطر ارتباط تنگاتنگی است که به خاطر نهاد پاک انسانی در بین آنان‏وجود دارد حرکت خروشان انقلاب اسلامی ایران که باعث تحرک عمومی ملل مسلمان وبرانگیختن موج فراگیر گرایشهای اسلامی در کشورهای جهان، بویژه در خاورمیانه، شده‏است و همچنین ضرورتی که جبهه متحد استکبار جهانی برای مقابله تبلیغاتی و تسلیحاتی با این انقلاب مردمی و سرنوشت ساز احساس می‏کند، ریشه در همین‏واقعیت دارد و نشان می‏دهد که مجد، عظمت، اقتدار و حقانیت جمهوری اسلامی ایران در افکار عمومی جهان به ثبوت رسیده و نظام سیاسی حاکم بر دنیای معاصرناگزیر شده است موجودیتی پرتحرک و فراگیر به نام اسلام و انقلاب اسلامی را در قاموس خویش بپذیرد مردم جهان حضور یکپارچه و موثر ملت مسلمان ایران را در همه‏پرسی بزرگ و تاریخی 12 فروردین و در سایر همه پرسیها و انتخابات بعدی، بعنوان ملاک و میزان‏ارزیابی خود از انقلاب اسلامی ایران برگزیده و موفقیت این انقلاب را در میزان حمایتهای مردمی، که بزرگترین پشتوانه معنوی آن بعد از لطف ایزدی بشمار می‏آید،جستجو می‏کنند و رمز نفوذ رو به رشد انقلاب در کشورهای اسلامی و صدور معنوی آن در میان ملل مشتاق و تشنه عدالت اسلامی نیز به مقیاس وسیعی نتیجه آگاهی‏ملتهای جهان از میزان اعتبار الهی و مردمی این انقلاب است روز 12 فروردین، نظام جمهوری اسلامی با 98/2 درصد آرای ملت مسلمان تثبیت شد؛ و بار دیگر در روند پدیدار شدن جلوه‏های توحیدی و استقرار حاکمیت اللَّه برکشورمان و گسترش روز افزون آن، واقعه‏ای باور نکردنی در طول تاریخ به وقوع پیوست؛ واقعه‏ای شگرف در دنیا که استکبار جهانی پیش‏بینی چنین حرکتی را هرگز درمخیّله خود راه نمی‏داد سرکردگان کفر و الحاد جهانی که تا آن زمان پیوسته در بوقهای خویش چنین دمیده بودند که هیچ ملتی نمی‏تواند و از دیدگاه آنان نباید بتواندسرنوشت خویش را خودش به دست گیرد و بدون تکیه به این و یا آن ابرقدرت شیطانی پا به عرصه حیات نهد، سرسختانه به دست و پا افتادند تا از استقرار نظام‏ جمهوری اسلامی در ایران جلوگیری نمایند اما غافل از آن که انقلاب اسلامی ما میراثی از قیام سرور شهیدان در بطن خود می‏پروراند و هر روز تابش انوار ملکوتی این واقعه، در تاریخ مستضعفین جهان، جایگاهیی ویژه را از آنِ خود می سازد در این روزِ پرصلابت، نظامی متولد شد که نور اسلام را، که بعد از سالها و شاید قرنها خاموشی، می‏رفت تا برای همیشه خاموش بماند و تنها یادگاری از گذشتگان را درسینه تاریخ محفوظ دارد، متجلی و نمایان کرد در این روز پایه‏های حکومتی پی‏ریزی شد که عدالت یکی از اهداف عالیه آن بود و از همان ابتدا، با ایثار خون پاکان ومخلصین برپای نهال تازه اسلام، قامت خود را قائم نگه داشت تا سیل مشتاقان و مستضعفان جهان را نوید نصرت و پیروزی و احقاق حق دهد این روز باالطاف‏خداوندی تثبیت شد تا مستضعفین جهان در اقصی نقاط جهان بعد از سالها و قرنها رنج و درد، جلوه‏ای از وعده خدا را شاهد باشند همچنان‏که امام عزیزمان نیز بر این‏نکته در پیام سال 58 تاکید فرمودند که: »خداوند تعالی وعده فرموده است که مستضعفین ارض را، به امید خودش و توفیق خودش، بر مستکبرین غلبه دهد و آنها را امام قرار دهد و پیشوا قرار دهد، وعده خداوندتعالی نزدیک است من امیدوارم که ما شاهد این وعده باشیم و مستضعفین بر مستکبرین غلبه کنند، چنانکه تاکنون غلبه کردند» در پی اجرای این وعده الهی، امت خداجوی ما که در مسیر نفی شرق و غرب قرارگرفته بودند، از صبح روز جمعه 10 فروردین که روز رای‏گیری بود هر یک به سوی‏صندوقهای رای شتافتند تا به نمایندگی از سوی تمامی مسلمانان با »آری» گفتن بر نظام خدایی و بالبیک گفتن به ندای جانشین بر حق امام زمان - عج - پشتیبانی‏بی‏چون و چرای خود را از نظام جمهوری اسلامی، که به قول اماممان، باید »نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم» باشد، اعلام کنند تصویب نظام جمهوری اسلامی با رای قاطع، چشمگیر و خیره کننده 98/2 درصد، قدم محکم و استواری بود در جهت ادامه راه پرفراز و نشیب انقلاب؛ و برگزاری اولین‏انتخابات کاملاً آزاد بعد از سالها و پشتیبانی قاطع مردم، اولین آزمایش بعد از انقلاب بود که خوشبختانه با موفقیت کامل به انجام رسید این پیروزی از چندین لحاظ به‏خاطر ارزش فوق‏العاده‏اش در خور ارزشیابی است؛ زیرا دقیقاً بعد از 22 بهمن تا روز انتخابات برای تعیین حکومت آینده، گروهکهای رنگارنگ وابسته به استبکار غرب وشرق که با سوء استفاده از فضای آزاد سیاسی مطلق آن زمان، همانند قارچهای سمی در گلستان انقلاب قد علم کرده بودند، شرکت در انتخابات را به اصطلاح تحریم‏کردند و با القای اکاذیب و شایعات دروغ و بی‏اساس کوشیدند تا با حاکم کردن جو مسموم بر جامعه مانع شرکت مردم در انتخابات شوند و یا حداقل اذهان آنها را نسبت به‏انجام آن وظیفه سنگین و خطیر دچار شک و تردید نمایند؛ اما خوشبختانه بعد از اتمام شمارش آراء و اعلام نتایج بسیار درخشان آن، وابستگان استعمار تمامی رویاهای‏خویش را برای جلوگیری از برپایی چنین نظامی در ایران نقش بر آب دیدند و با شرمساری برای کاهش رسوایی بانگ برآوردند که این انتخابات از نظر دنیا قابل قبول‏نیست! مساله دیگر در موضع‏گیری گروهها در قبال رای دادن به نظام جمهوری اسلامی این است که این جیره‏خواران، با آنکه از لحاظ عقیدتی گاهی با هم 180 درجه اختلاف‏داشتند؛ اما یک هدف مشترک را دقیقاً دنبال می‏کردند و آن هدف، حذف کلمه »اسلامی» از نام مقدس »جمهوری اسلامی» بود آنان در روزنامه‏ها و اعلامیه‏های‏خیابانی، که در سطح وسیعی از کشور در آن مقطع زمانی پخش می‏شد، در جهت تحقق این منظور؛ یعنی حذف کلمه »اسلامی» تلاش فراوانی نمودند اما امام امت(ره)این منجی بشریت، در پیامی کوتاه، تمامی این سخنان شوم را، که برای دلخوشی ابرقدرتها تکرار می‏شد، خنثی نمودند امام امت فرمودند: »وقتی رفراندوم شد، رای من حکومت جمهوری اسلامی است هر کس تبعیت از اسلام دارد، جمهوری اسلامی باید بخواهد» رای 2/98 درصد همچون خاری بود بر چشمِ دو ابرقدرت آن روز از این رو درصدد برآمدند تا با برپایی بلوا در گوشه و کنار کشور؛ از جمله کردستان و گنبد، مساله اصلی رادر لابلای جنگ و خونریزی پایمال نمایند تا پیش درآمدی باشد بر تجزیه و از هم پاشیدن نظام اسلامی! اما خوشبختانه می‏بینیم که زنجیره توطئه آمریکا، که ازکردستان و گنبد و خوزستان و آغاز و تا جنگ تحمیلی ادامه یافت، با رهبریت قاطع امام امت1 و مجاهدات ملت خداجوی و مبارز ما که در سختی‏ها قائم و استوارایستاده‏اند، از هم گسست و مردم یکپارچه رای »آری» به نظام جمهوری اسلامی دادند؛ یعنی، با خون تمامی شهیدان تا استقرار کامل نظام عدل اسلامی پیمان بستند و اینک گفتارمان را که با قسمتی از پیام گهربار امام راحل(ره) در مورد رفراندوم 12 فروردین 58 آغاز کردیم، با بخشی دیگر از همین پیام به پایان می‏بریم: » من به دنیا اعلام می‏کنم که در تاریخ ایران چنین رفراندومی سابقه ندارد که سرتاسر مملکت با شوق و شعف و عشق و علاقه به صندوقها هجوم آورده و رای مثبت‏خود را در آن ریخته و رژیم طاغوتی را برای همیشه به زباله‏دان تاریخ دفن کنند من از این همبستگی بی‏مانند که همه به ندای آسمانی واعتصموا بحبل‏اللَّه جمیعاًولاتفرّقوا لبیک گفتند و به اتفاق آراء به جمهوری اسلامی رای مثبت دادند و رشد سیاسی و اجتماعی خود را به شرق و غرب ثابت کردند، تقدیر می کنم
این متن از سایت شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور  برگزیده و انتخاب شده است