ادب در شعر فارسی

: مسلمان با ادبش شناخته می شود(شهیدعباس مطیعی) ,

 

 

 

 

باادب باش که تکلیف جوانان ادب است
فرق  مابین بنی آدم وحیوان  ادب  است
راحت روح زنان،زینت مردان ادب است
باادب باش که سرمایه ی خوبان ادب است
آیه آیه همه جا سوره ی  قرآن ادب است
باادب باش که اندرهمه جا یابی راه
در قیامت نشود روی سفید تو سیاه
همچویوسف به سرتخت برآیی ازچاه
باادب باش که سرمایه ی خوبان ادب است
آیه آیه همه  جا سوره ی قرآب ادب است
گرتو خواهی که دلت دردوجهان شادشود
هه کس از سخنت خرم و دل شاد  شود
خاطرت یک سره از رنج و غم آزاد شود
باادب باش که سرمشق جوانان ادب است
آیه آیه همه جا  سوره ی قرآب ادب است
بی ادب میشود از فیض الهی  محروم
خویش رامیکندازجهل و شقاوت معدوم
از احادیث و روایات به ما شد  معلوم
شرف و منزلت مرد سخندان ادب است
آیه آیه همه جاسوره ی قرآن ادب است
گشت ازعلم وادب،مذهب اسلام ، عیان
شرح این مسئله امروز نگنجد به بیان
«خوش بودگرمحک تجربه آیدبه میان »
محک خالص  کافر ز مسلمان ادب است
آیه آیه همه جاسوره ی قرآن ادب است
مرد را  معرفت علم و ادب می باید          
روح را لذت تفریح  و طرب می باید
گرچه درکسب هنررنج وتعب می باید  
 آن که هرمشکلی ازوی شودآسان ادب است  
آیه آیه  همه جا  سوره ی قرآب ادب است.