بهاریه از علیرضا کشاورز بارگاهی

آمد بهار دل فروز                                   با جلوه روشن چو روز

آمد زمین چادر به سر                                       باد بهار با بوی تر

برگ درختان در شکوه                                   سرو خرامان   با    خضوع

آب روان اندر قنوت                                            جان جهان اندر سکوت

مرغ سحر با زیرکی                                         گوید که برخیز ای زکی

وقت نیاز آمد و ناز                                           وقت نماز آمد و راز

بر لب بخوان تو آیتی                                          در دل نما تو حاجتی

چشم از فروغ نور یار                                        روشن بدار ای هوشیار

عمر گذشته بر شمار                                            رو سوی محبوبی گذار

از دل برون کن کینه ها                                        از سر بشو تو فتنه ها

پای در طریق وصل نه                                         جان از کمند خصم ره

دست بر نیازمندان فشان                                        لبخند بر لب ها نشان

تا روز حشر پر عذاب                                         چشمت نگرید از عقاب

 

 

سروده شده در  اول فروردین  1393