آلبوم عکس - مکانهای باستانی و قدیمی

مکانهای باستانی و قدیمی
مکانهای باستانی و قدیمی: عکس شماره 1 / 12
اسیاب
640 * 480 (201 KB) 
مکانهای باستانی و قدیمی
مکانهای باستانی و قدیمی: عکس شماره 2 / 12
میراث کهن
640 * 480 (201 KB) 
مکانهای باستانی و قدیمی
مکانهای باستانی و قدیمی: عکس شماره 3 / 12
اثار باستانی شهر صفاره
720 * 540 (78 KB) 
مکانهای باستانی و قدیمی
مکانهای باستانی و قدیمی: عکس شماره 4 / 12
اسیاب قدیمی
640 * 480 (195 KB) 
مکانهای باستانی و قدیمی
مکانهای باستانی و قدیمی: عکس شماره 5 / 12
اسیاب مخروبه
640 * 480 (190 KB) 
مکانهای باستانی و قدیمی
مکانهای باستانی و قدیمی: عکس شماره 6 / 12
اثار باستانی تل نقار خانه
640 * 480 (189 KB) 
مکانهای باستانی و قدیمی
مکانهای باستانی و قدیمی: عکس شماره 7 / 12
اسیاب تل میدان
640 * 480 (201 KB) 
مکانهای باستانی و قدیمی
مکانهای باستانی و قدیمی: عکس شماره 8 / 12
اسیاب ابی تل میدانی
640 * 480 (198 KB) 
مکانهای باستانی و قدیمی
مکانهای باستانی و قدیمی: عکس شماره 9 / 12
اثار باستانی چشمه1
720 * 540 (77 KB) 
مکانهای باستانی و قدیمی
مکانهای باستانی و قدیمی: عکس شماره 10 / 12
اثار باستانی تپه بنک
640 * 480 (189 KB) 
مکانهای باستانی و قدیمی
مکانهای باستانی و قدیمی: عکس شماره 11 / 12
بقایای معبدشهر باستانی صفاره
720 * 540 (67 KB) 
مکانهای باستانی و قدیمی
مکانهای باستانی و قدیمی: عکس شماره 12 / 12
اجرهای تپه باستانی بنک
640 * 480 (161 KB) 
1 2