آلبوم عکس - طبیعت وکشاورزی روستای بارگاهی

طبیعت وکشاورزی روستای بارگاهی
طبیعت وکشاورزی روستای بارگاهی: عکس شماره 1 / 12
مزرعه گندم
720 * 540 (67 KB) 
طبیعت وکشاورزی روستای بارگاهی
طبیعت وکشاورزی روستای بارگاهی: عکس شماره 2 / 12
چراگاه و مرتع
720 * 540 (67 KB) 
طبیعت وکشاورزی روستای بارگاهی
طبیعت وکشاورزی روستای بارگاهی: عکس شماره 3 / 12
شوره زار و دره قلایی
720 * 540 (103 KB) 
طبیعت وکشاورزی روستای بارگاهی
طبیعت وکشاورزی روستای بارگاهی: عکس شماره 4 / 12
مزرعه یونجه
720 * 540 (68 KB) 
طبیعت وکشاورزی روستای بارگاهی
طبیعت وکشاورزی روستای بارگاهی: عکس شماره 5 / 12
تپه های زیر باغ چشمه
720 * 540 (72 KB) 
طبیعت وکشاورزی روستای بارگاهی
طبیعت وکشاورزی روستای بارگاهی: عکس شماره 6 / 12
غروب افتاب
720 * 540 (17 KB) 
طبیعت وکشاورزی روستای بارگاهی
طبیعت وکشاورزی روستای بارگاهی: عکس شماره 7 / 12
طلوع افتاب
720 * 540 (24 KB) 
طبیعت وکشاورزی روستای بارگاهی
طبیعت وکشاورزی روستای بارگاهی: عکس شماره 8 / 12
بستر رودخانه دالکی در محدوده بارگاهی
720 * 540 (62 KB) 
طبیعت وکشاورزی روستای بارگاهی
طبیعت وکشاورزی روستای بارگاهی: عکس شماره 9 / 12
ابگیر تل نر
720 * 540 (24 KB) 
طبیعت وکشاورزی روستای بارگاهی
طبیعت وکشاورزی روستای بارگاهی: عکس شماره 10 / 12
تپه های کله قندی دشت شب بو
720 * 540 (58 KB) 
طبیعت وکشاورزی روستای بارگاهی
طبیعت وکشاورزی روستای بارگاهی: عکس شماره 11 / 12
گلزار تپه های دهان کوچه
720 * 540 (94 KB) 
طبیعت وکشاورزی روستای بارگاهی
طبیعت وکشاورزی روستای بارگاهی: عکس شماره 12 / 12
بوته دره
720 * 540 (164 KB) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38