آلبوم عکس - بزرگان به دیار باقی شتافته

بزرگان به دیار باقی شتافته
  بزرگان  به دیار باقی  شتافته : عکس شماره 1 / 12
مرحوم محمد علی رضایی بارگاهی
120 * 213 (5 KB) 
بزرگان به دیار باقی شتافته
  بزرگان  به دیار باقی  شتافته : عکس شماره 2 / 12
مرحوم حاج حیدر کاوسی
120 * 160 (4 KB) 
بزرگان به دیار باقی شتافته
  بزرگان  به دیار باقی  شتافته : عکس شماره 3 / 12
مرحوم محمد کریم رضایی بارگاهی
120 * 213 (4 KB) 
بزرگان به دیار باقی شتافته
  بزرگان  به دیار باقی  شتافته : عکس شماره 4 / 12
l مرحوم استاد کرم جوکار
120 * 160 (5 KB) 
بزرگان به دیار باقی شتافته
  بزرگان  به دیار باقی  شتافته : عکس شماره 5 / 12
سنگ قبر مرحوم حاج محمد کشاورز بارگاهی
120 * 160 (6 KB) 
بزرگان به دیار باقی شتافته
  بزرگان  به دیار باقی  شتافته : عکس شماره 6 / 12
مرحوم حاج محمد کشاورز بارگاهی
120 * 160 (4 KB) 
بزرگان به دیار باقی شتافته
  بزرگان  به دیار باقی  شتافته : عکس شماره 7 / 12
مرحوم رضا علیپور
120 * 90 (2 KB) 
بزرگان به دیار باقی شتافته
  بزرگان  به دیار باقی  شتافته : عکس شماره 8 / 12
شادروان مرحوم احمد فرخی
720 * 960 (79 KB) 
بزرگان به دیار باقی شتافته
  بزرگان  به دیار باقی  شتافته : عکس شماره 9 / 12
مرحوم حسین کشاورز بارگاهی
120 * 160 (4 KB) 
بزرگان به دیار باقی شتافته
  بزرگان  به دیار باقی  شتافته : عکس شماره 10 / 12
مرحوم عباسقلی قنبری 1
120 * 185 (4 KB) 
بزرگان به دیار باقی شتافته
  بزرگان  به دیار باقی  شتافته : عکس شماره 11 / 12
مرحوم خواجه علی صانعی
120 * 160 (3 KB) 
بزرگان به دیار باقی شتافته
  بزرگان  به دیار باقی  شتافته : عکس شماره 12 / 12
مرحوم کرم جوکار
120 * 160 (4 KB) 
1 2