آلبوم عکس - رزمندگان روستای بارگاهی در هشت سال دفاع مقدس

رزمندگان روستای بارگاهی در هشت سال دفاع مقدس
رزمندگان روستای بارگاهی در هشت سال دفاع مقدس: عکس شماره 1 / 12
رزمندگان
720 * 480 (45 KB) 
رزمندگان روستای بارگاهی در هشت سال دفاع مقدس
رزمندگان روستای بارگاهی در هشت سال دفاع مقدس: عکس شماره 2 / 12
رزمندگان روستای بارگاهی
720 * 480 (40 KB) 
رزمندگان روستای بارگاهی در هشت سال دفاع مقدس
رزمندگان روستای بارگاهی در هشت سال دفاع مقدس: عکس شماره 3 / 12
تیر بار چی(عبدالله کشاورز بارگاهی)
720 * 514 (58 KB) 
رزمندگان روستای بارگاهی در هشت سال دفاع مقدس
رزمندگان روستای بارگاهی در هشت سال دفاع مقدس: عکس شماره 4 / 12
تیر بار چی دوشیکادر سنگر (جانباز حاج رضا کشاورز در مجنون)
720 * 502 (47 KB) 
رزمندگان روستای بارگاهی در هشت سال دفاع مقدس
رزمندگان روستای بارگاهی در هشت سال دفاع مقدس: عکس شماره 5 / 12
_تیر بارچی در کوه هابی غرب
720 * 480 (46 KB) 
رزمندگان روستای بارگاهی در هشت سال دفاع مقدس
رزمندگان روستای بارگاهی در هشت سال دفاع مقدس: عکس شماره 6 / 12
حجت الاسلام علیرضا کشاورز بارگاهی سال 62 در غرب کشور
720 * 1080 (70 KB) 
رزمندگان روستای بارگاهی در هشت سال دفاع مقدس
رزمندگان روستای بارگاهی در هشت سال دفاع مقدس: عکس شماره 7 / 12
(جانباز حاج رضا کشاورز در جبهه جنوب
720 * 480 (29 KB) 
رزمندگان روستای بارگاهی در هشت سال دفاع مقدس
رزمندگان روستای بارگاهی در هشت سال دفاع مقدس: عکس شماره 8 / 12
عبدالرحیم فرخی جبهه میمک
720 * 480 (36 KB) 
رزمندگان روستای بارگاهی در هشت سال دفاع مقدس
رزمندگان روستای بارگاهی در هشت سال دفاع مقدس: عکس شماره 9 / 12
حجت الاسلام علیرضا کشاورز بارگاهی سال 65در فاو
720 * 480 (36 KB) 
رزمندگان روستای بارگاهی در هشت سال دفاع مقدس
رزمندگان روستای بارگاهی در هشت سال دفاع مقدس: عکس شماره 10 / 12
حجت الاسلام علیرضا کشاورز بارگاهی و رزمندگان دشتستان درسال 65در فاو
720 * 480 (49 KB) 
رزمندگان روستای بارگاهی در هشت سال دفاع مقدس
رزمندگان روستای بارگاهی در هشت سال دفاع مقدس: عکس شماره 11 / 12
حسن کشاورزجبهه غرب سال 62
720 * 540 (51 KB) 
رزمندگان روستای بارگاهی در هشت سال دفاع مقدس
رزمندگان روستای بارگاهی در هشت سال دفاع مقدس: عکس شماره 12 / 12
حسن کشاورزجبهه غرب
720 * 405 (23 KB) 
1 2 3 4